Het nieuwe vak ‘Duurzame steden’ 2018-19: het stedelijk voedselvraagstuk


In het academiejaar starten Thomas Block en Michiel Dehaene, beide trekkers van de Stadsacademie, met een nieuw vak ‘Duurzame Steden’ dat in de Master Politieke Wetenschappen alsook in de Master in de Ingenieurswetenschappen Architectuur als keuzevak wordt aangeboden. Met dit vak krijgt het traject van de Stadsacademiesessies een vervolg in andere vorm. Het vak moet dienen om verder onderwerpen te verkennen die later aan bod kunnen komen binnen de Stadsacademie.

Het vak zal zich elk jaar richten op een ander thema. Dit jaar is dat het stedelijk voedselvraagstuk. Met ‘Gent en Garde’ speelt Gent een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een stedelijke voedselbeleid. Naar aanleiding van voorgaand contractonderzoek voor de stad (onder andere de verkennende studie naar de ontwikkeling van een voedselhub in Gent) heeft zich reeds een netwerk gevormd (zowel binnen als buiten de universiteit) dat zich met dit vraagstuk bezig houdt.

In dit vak zullen docenten en studenten het voedselvraagstuk in kaart brengen en de centrale duurzaamheidsuitdagingen die erin vervat zijn. We vertrekken niet bij de antwoorden, maar wel bij de vraag en proberen te achterhalen welke sleutelonzekerheden het vraagstuk bepalen. Uitgaand van deze analyse ontwikkelen we mogelijke toekomsten en onderbouwde strategieën die een robuuste stedelijke voedselstrategie in de Gentse regio zouden kunnen schragen.

Ook op dit onderwerp starten dit academiejaar reeds enkele studenten met masterproefonderzoek binnen de setting van de Stadsacademie.

Trekkers: Thomas Block en Michiel Dehaene
Contact: Thomas.Block@ugent.be