Meer Wonen Op Minder Ruimte
14.12.2017
locatie: Abdijkerk STAM
spreker(s): Freek Persyn, Peter Vanden Abeele, Reinout Debergh
docent(en): Michiel Dehaene

Tags: housing—huisvestiging | neighbourhoods—wijken

Onder de titel ‘Meer wonen op minder ruimte: over de meerwaarde van verdichting’ nodigt De Stadsacademie Freek Persyn (51N4E) uit voor een lezing gevolgd door een panelgesprek.

Freek Persyn staat mee aan het hoofd van het in Brussel gesitueerde 51N4E, een ontwerpbureau dat zich naast architectuuropdrachten ook nadrukkelijk engageert in de ontwikkeling van strategische visies op stadsvernieuwing en metropoolvorming. Het bureau was betrokken bij verschillend opdrachten rond de verdichting en vernieuwing van de stadsrand.

Binnen Labo XX onderzocht het bureau welke coalitievormen een hefboom kunnen vormen voor de financiële haalbaarheid van kwalitatieve stadsvernieuwing vanuit de overtuiging dat verdichting enkel gerealiseerd kan worden via het doorbreken van het huidige status quo. Binnen de ontwerpverkenning voor de metropoolregio rond Bordeaux – 50.000 logements autour des axes de transports collectifs – zocht het bureau naar strategieën waarin via verdichting ook de reeds aanwezige ontwikkeling wordt herschikt en vernieuwd. In het kader van de 5e IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) Making City, was 51N4E betrokken bij ‘Atelier Istanbul’ dat zich focuste op de ontwikkeling van een actieplan op basis van de groenblauwe netwerken in de periferie van de stad.

Na zijn lezing over de stedelijke en landschappelijke meerwaarde van de koppeling tussen wonen en verdichting gaat Freek Persyn in debat met:

  • Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent),
  • Reinout Debergh (Provincie Oost-Vlaanderen, diensthoofd Ruimtelijke Planning)

Met Michiel Dehaene (UGent, vakgroep Stedenbouw en Architectuur) als moderator.

Deze lezing kadert in De Stadsacademie Sessie rond wonen link.